pomoc

Hilfe f, Beistand m, Mithilfe f

Pomocy!
Hilfe!
ˈhɪlfə!
Wzywała pomocy.
Sie schrie um Hilfe.
ziː ʃriː ʊm ˈhɪlfə
Pośpieszyli na pomoc.
Sie eilten zu Hilfe.
ziː ˈailtn tsuː ˈhɪlfə
Będziemy potrzebowali pomocy medycznej.
Wir werden ärztliche Hilfe brauchen.
viːɐ ˈveːɐdn ˈεɐtstlɪçə ˈhɪlfə ˈbrauxn
Poradził sobie z tym bez niczyjej pomocy.
Er hat es ohne fremde Hilfe geschafft.
eːɐ hat εs ˈoːnə ˈfrεmdə ˈhɪlfə gəˈʃaft
Pomoc żywnościowa została wysłana (do)...
Die Nahrungsmittelhilfe wurde geschickt...
diː ˈnaːrʊŋsmɪlhɪlfə ˈvʊrdə gəˈʃɪkt
Zwróciłem się o pomoc do...
Ich wendete mich an... um Hilfe.
ɪç ˈvεndətə mɪç an... ʊm ˈhɪlfə
pomoc prawna
Rechtshilfe f
ˈrεçtshɪlfə
pomoce naukowe
Lernmittel n pl
ˈlεrnmɪtl
z Bożą pomocą
mit Gottes Hilfe
mɪt ˈgɔtəs ˈhɪlfə
udzielić komuś pomocy
j-m Hilfe leisten
ˈhɪlfə ˈlaistn
za pomocą czegoś
mit Hilfe etw. Gen, mithilfe etw. Gen
mɪt ˈhɪlfəˌ ˈmɪthɪlfə