wymiar

(Aus)Maß n

Jakie masz wymiary?
Wie sind deine Körpermaße?
viː zɪnt ˈdainə ˈkœrpɐmaːsə?
Wymiary są podawane w metrach.
Die Maße sind in Metern angegeben.
diː ˈmaːsə zɪnt ɪn ˈmeːtɐn ˈangəgeːbn
Pracuję w niepełnym wymiarze godzin.
Ich arbeite in Teilzeit.
ɪç ˈarbaitə ɪn ˈtailtsait
trzeci wymiar
die dritte Dimension
diː ˈdrɪtə dimεnˈsioːn