na

auf, an

Połóż to na stole/podłodze.
Lege das auf den Tisch/Fußboden.
ˈleːgə das auf deːn tɪʃ/ˈfuːsboːdn
Mieszkamy na wsi.
Wir wohnen auf dem Lande.
viːɐ ˈvoːnən auf deːm ˈlandə
Spotkajmy się na przystanku.
Wir treffen uns an der Haltestelle.
viːɐ ˈtrεfn ʊns an deːɐ ˈhaltəʃtεlə
Studiowałem na uniwersytecie.
Ich habe an der Uni studiert.
ɪç ˈhaːbə an deːɐ ˈʊni ʃtuˈdiːɐt
Omówimy to na zebraniu.
Wir besprechen es auf der Sitzung.
viːɐ bəˈʃprεçn εs auf deːɐ ˈzɪtsʊŋ
Skończył na ulicy.
Er endete auf der Straße.
eːɐ ˈεndətə auf deːɐ ˈʃtraːsə
Grasz na gitarze?
Spielst du Gitarre?
ʃpiːlst duː giˈtarə?
Lubię jeździć na rowerze.
Ich fahre gern Rad.
ɪç ˈfaːrə ˈgεrn raːt
Co zjesz na obiad?
Was wirst du zu Mittag essen?
vas vɪrst duː tsuː ˈmɪtaːk ˈεsn?
Poszła na zakupy.
Sie ist einkaufen gegangen.
ziː ɪst ˈainkaufn gəˈgaŋən
Chodźmy na piwo.
Gehen wir auf ein Bier.
ˈgeːən viːɐ auf ain biːɐ
Chyba pójdziemy na plażę.
Wir werden wahrscheinlich an den Strand gehen.
viːɐ ˈveːɐdn vaːɐˈʃainlɪç an deːn ʃtrant ˈgeːən
To jest na północy/południu USA.
Es liegt im Norden/Süden der USA.
εs liːkt ɪm ˈnɔrdn/ˈzyːdn deːɐ uː|εsˈ|aː
Byliśmy na wycieczce.
Wir haben einen Ausflug gemacht.
viːɐ ˈhaːbn ˈainən ˈausfluːk gəˈmaxt
Wrócimy na wiosnę.
Wir werden im Frühling zurückkommen.
viːɐ ˈveːɐdn ɪm ˈfryːlɪŋ tsuˈrʏkkɔmən
Spójrz na to.
Schau mal.
ʃau maːl
Zmarł na zawał.
Er ist an einem Herzschlag gestorben.
eːɐ ɪst an ˈainəm ˈhεrtsʃlaːk gəˈʃtɔrbn
To jest dostępne na życzenie.
Es steht auf Verlangen zur Verfügung.
εs ʃteːt auf fεɐˈlaŋən tsuːɐ fεɐˈfyːgʊŋ
Widziałem to na własne oczy.
Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.
ɪç ˈhaːbə εs mɪt ˈaigənən ˈaugn gəˈzeːən
Byliśmy na wystawie.
Wir haben eine Ausstellung besucht.
viːɐ ˈhaːbn ˈainə ˈausʃtεlʊŋ bəˈzuːxt
Przełożymy to na piątek.
Wir werden es auf Freitag verschieben.
viːɐ ˈveːɐdn εs auf ˈfraitaːk fεɐˈʃiːbn
Przejechałem na czerwonym.
Ich bin bei Rot gefahren.
ɪç bɪn bai roːt gəˈfaːrən
Zostaniesz na noc?
Bleibst du über Nacht?
blaipst duː ˈyːbɐ naxt?
Co ty na to?
Was sagst du dazu?
vas zaːkst duː daˈtsuː?
Pracowałem na czarno w USA.
Ich habe in den USA schwarzgearbeitet.
ɪç ˈhaːbə ɪn deːn uː|εsˈ|aː ˈʃvartsgə|arbaitət
Bądź tam na czas.
Sei rechtzeitig da.
zai ˈrεçttsaitɪç daː
Kupiłem to na raty.
Ich habe es auf Raten gekauft.
ɪç ˈhaːbə εs auf ˈraːtn gəˈkauft
Poczekam na dole.
Ich warte unten.
ɪç ˈvartə ˈʊntn
Zaraz będę na dole.
Ich bin gleich unten.
ɪç bɪn glaiç ˈʊntn
Na dworze pada.
Draußen regnet es.
ˈdrausn ˈreːgnət εs
Proszę poczekać na zewnątrz.
Wartet draußen.
ˈvartət ˈdrausn
Prawda wyjdzie na jaw!
Die Wahrheit kommt ans Licht!
diː ˈvaːɐhait kɔmt ans lɪçt!
Potrzebuję tego na gwałt.
Ich brauche es dringend.
ɪç ˈbrauxə εs ˈdrɪŋənt
Nie wchodź na to drzewo.
Klettere nicht auf den Baum.
ˈklεtərə nɪçt auf deːn baum
Położę się na chwilkę.
Ich lege mich ein bisschen hin.
ɪç ˈleːgə mɪç ain ˈbɪsçən hɪn
Utyka na lewą nogę.
Er hinkt auf dem linken Bein.
eːɐ hɪŋkt auf deːm ˈlɪŋkn bain
Poślizgnęła się (na lodzie).
Sie ist auf dem Eis ausgerutscht.
ziː ɪst auf deːm ais ˈausgərʊtʃt
Zebranie zostało przełożone na poniedziałek.
Die Sitzung wurde bis auf Montag verschoben.
diː ˈzɪtsʊŋ ˈvʊrdə bɪs auf ˈmoːntaːk fεɐˈʃoːbn
Zachorował na grypę.
Er ist an Grippe erkrankt.
eːɐ ɪst an ˈgrɪpə εɐˈkraŋkt
Na pomoc!
Hilfe!
ˈhɪlfə!
Mieszkam na ulicy Długiej 5.
Ich wohne in der Długa Straße 5.
ɪç ˈvoːnə ɪn deːɐ ˈduuga ˈʃtraːsə fʏnf
Miał na sobie garnitur.
Er hatte einen Anzug an.
eːɐ ˈhatə ˈainən ˈantsuːk an
Raz na wozie, raz pod wozem.
Man ist mal oben, mal unten.
man ɪst maːl ˈoːbnˌ maːl ˈʊntn
Listy proszę wysyłać na adres...
Schicken Sie die Briefe an...
ˈʃɪkn ziː diː ˈbriːfə an
Na jak długo...?
Für wie lange...?
fyːɐ viː ˈlaŋə?
Na twoim miejscu...
An deiner Stelle würde ich...
an ˈdainɐ ˈʃtεlə ˈvʏrdə ɪç
na stronie 8 na dole
auf der Seite 8 unten
auf deːɐ ˈzaitə axt ˈʊntn
tam/tu na dole
da/hier unten
daː/hiːɐ ˈʊntn
jechać na gapę
schwarzfahren
ˈʃvartsfaːrən
przepisać coś na czysto
etw. Akk ins Reine schreiben
ɪns ˈrainə ˈʃraibn
wodzić kogoś na pokuszenie
j-n in Versuchung bringen
ɪn fεɐˈzuːxʊŋ ˈbrɪŋən
na początku/końcu
am Anfang/Ende
am ˈanfaŋ/ˈεndə
urządzenie na baterie
batteriebetriebenes Gerät
batəˈriːbətriːbənəs gəˈrεːt
kosz na śmieci
Mülleimer m, Abfalleimer m
ˈmʏl|aimɐˌ ˈapfal|aimɐ
50 kilometrów na godzinę
50 Kilometer pro Stunde
ˈfʏnftsɪç kiloˈmeːtɐ proː ˈʃtʊndə
na przykład
zum Beispiel
tsʊm ˈbaiʃpiːl
na zawsze
für immer
fyːɐ ˈɪmɐ
jajko na twardo
hartgekochtes Ei
ˈhartgəkɔxtəs ai
syrop na kaszel
Hustensaft m
ˈhuːstnzaft
na sprzedaż
zu verkaufen
tsuː fεɐˈkaufn
wyjść na jaw
ans Licht kommen, bekannt werden
ans lɪçt ˈkɔmənˌ bəˈkant ˈveːɐdn
tylko na jakiś czas
nur für/auf kurze Zeit
nuːɐ fyːɐ/auf ˈkʊrtsə tsait
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C
der Tagesbedarf an Vitamin C
deːɐ ˈtaːgəsbədarf an vitaˈmiːn tseː