wprost

direkt, offen

Na wprost patrz!
Augen geradeaus!
ˈaugn gəraːdəˈ|aus!
To było wprost nie do wiary.
Es war geradezu unglaublich.
εs vaːɐ gəˈraːdətsuː ˈʊnglauplɪç
Wprost przeciwnie!
Genau umgekehrt!
gəˈnau ˈʊmgəkeːɐt!
Dlaczego nie mógł mi tego powiedzieć wprost?
Warum konnte er es mir nicht direkt sagen?
vaˈrʊm ˈkɔntə eːɐ εs miːɐ nɪçt diˈrεkt ˈzaːgn?
Publiczność była wprost zachwycona.
Das Publikum war hingerissen.
das ˈpuːblikʊm vaːɐ ˈhɪngərɪsn
Dlaczego nie zapytasz go wprost?
Warum fragst du ihn nicht offen?
vaˈrʊm fraːkst duː iːn nɪçt ˈɔfn?
Szedł wprost przed siebie.
Er ging geradeaus.
eːɐ gɪŋ gəraːdəˈ|aus