zgodnie

z kimś/czymś gemäß j-m/etw.

Nie wszystko poszło zgodnie z planem.
Es lief nicht so wie geplant.
εs liːf nɪçt zoː viː gəˈplaːnt
zgodnie z oczekiwaniami
nach Erwartung
naːx εɐˈvartʊŋ
zgodnie z prawem
rechtmäßig
ˈrεçtmεːsɪç
zgodnie z zasadami
im Einklang mit den Regeln
ɪm ˈainklaŋ mɪt deːn ˈreːgln