powoli

langsam, gemächlich, (stopniowo) allmählich

Szliśmy powoli.
Wir sind langsam gegangen.
viːɐ zɪnt ˈlaŋzaːm gəˈgaŋən
Uczy się bardzo powoli.
Er lernt nur sehr langsam.
eːɐ lεrnt nuːɐ zeːɐ ˈlaŋzaːm
Trzeba się powoli zbierać.
Es ist langsam an der Zeit zu gehen.
εs ɪst ˈlaŋzaːm an deːɐ tsait tsuː ˈgeːən
Powoli! (ostrożnie)
Immer mit der Ruhe!
ˈɪmɐ mɪt deːɐ ˈruːə!
Śpiesz się powoli.
Eile mit Weile!
ˈailə mɪt ˈvailə!
Powoli zaczynam wierzyć, że...
Langsam beginne ich zu glauben, dass...
ˈlaŋzaːm bəˈgɪnə ɪç tsuː ˈglaʊbnˌ das
powoli, ale skutecznie
langsam aber sicher
ˈlaŋzaːm ˈaːbɐ ˈzɪçɐ