praca

Arbeit f, Job m, (zajęcie) Beschäftigung f

To jest lekka/ciężka praca.
Das ist eine leichte/harte Arbeit.
das ɪst ˈainə ˈlaiçtə/ˈhartə ˈarbait
Jest teraz bez pracy.
Er ist jetzt arbeitslos.
eːɐ ɪst jεtst ˈarbaitsloːs
Ma dobrze płatną pracę.
Er hat eine gut bezahlte Arbeit.
eːɐ hat ˈainə guːt bəˈtsaːltə ˈarbait
Bierzmy się do pracy!
Machen wir uns an die Arbeit!
ˈmaxn viːɐ ʊns an diː ˈarbait!
Praca idzie bardzo powoli.
Die Arbeit geht sehr langsam voran.
diː ˈarbait geːt zeːɐ ˈlaŋzaːm foˈran
O której godzinie zaczynasz pracę?
Wann fängst du an zu arbeiten?
van fεŋst duː an tsuː ˈarbaitn?
Rzuciłem pracę.
Ich habe meinen Job gekündigt.
ɪç ˈhaːbə ˈmainən dʒɔp gəˈkʏndɪçt
Wylali go z pracy.
Er wurde gefeuert.
eːɐ ˈvʊrdə gəˈfɔyɐt
Był całkowicie pochłonięty swoją pracą.
Er war mit seiner Arbeit völlig beschäftigt.
eːɐ vaːɐ mɪt ˈzainɐ ˈarbait ˈfœlɪç bəˈʃεftɪçt
Obronił pracę magisterską.
Er hat seine Magisterarbeit verteidigt.
eːɐ hat ˈzainə maˈgɪstɐ|arbait fεɐˈtaidɪçt
Nie kwapi się do pracy.
Der hat die Arbeit nicht erfunden.
deːɐ hat diː ˈarbait nɪçt εɐˈfʊndn
Bez pracy nie ma kołaczy.
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen., Ohne Fleiß kein Preis.
veːɐ nɪçt ˈarbaitətˌ zɔl aux nɪçt ˈεsnˌ ˈoːnə flais kain prais
Jak postępują prace w kwestii...?
Wie weit sind Sie mit...?
viː vait zɪnt ziː mɪt?
Odrobiłeś już pracę domową?
Hast du schon deine Hausaufgaben gemacht/erledigt?
hast duː ʃoːn ˈdainə ˈhaus|aufgaːbn gəˈmaxt/εɐˈleːdɪçt?
podpisać umowę o pracę
einen Arbeitsvertrag unterschreiben
ˈainən ˈarbaitsfεɐtraːk ʊntɐˈʃraibn
praca dorywcza
Gelegenheitsarbeit f, Nebenjob m
gəˈleːgnhaits|arbaitˌ ˈneːbndʒɔp
praca biurowa
Büroarbeit f
byˈroː|arbait
praca fizyczna
körperliche Arbeit
ˈkœrpɐlɪçə ˈarbait
prawidłowa praca serca
regelmäßige Herztätigkeit
ˈreːglmεːsɪgə ˈhεrtstεːtɪçkait