służyć

1dienen, im Dienst sein

W czasie wojny służył w marynarce.
Während des Krieges diente er bei der Marine.
ˈvεːrənt dεs ˈkriːgəs ˈdiːntə eːɐ bai deːɐ maˈriːnə
służyć do mszy
ministrieren
minɪˈstriːrən

2(być używanym) dienen

Do czego to służy?
Wozu ist das gut?
voˈtsuː ɪst das guːt?
Pomieszczenie służy jako magazyn.
Der Raum dient als Lager.
deːɐ raum diːnt als ˈlaːgɐ

3(wpływać pozytywnie) gut tun

Alkohol mi nie służy.
Alkohol tut mir nicht gut.
ˈalkohoːl tuːt miːɐ nɪçt guːt