pierwszy

der/die/das erste

Dowiedziała się o tym jako pierwsza.
Sie war die Erste, die das erfuhr.
ziː vaːɐ diː ˈeːɐstəˌ diː das εɐˈfuːɐ
Kariera jest na pierwszym miejscu.
Karriere steht an erster Stelle.
kaˈrieːrə ʃteːt an ˈeːɐstɐ ˈʃtεlə
po raz pierwszy w życiu
zum allerersten Mal
tsʊm ˈalɐ|eːrɐstn maːl
Wybiła pierwsza.
Es ist ein Uhr.
εs ɪst ain uːɐ
Jakość stawiamy na pierwszym miejscu.
Die Qualität steht bei uns an erster Stelle.
diː kvaliˈtεːt ʃteːt bai ʊns an ˈeːɐstɐ ˈʃtεlə
Jestem studentką pierwszego roku.
Ich bin im ersten Studienjahr.
ɪç bɪn ɪm ˈeːɐstn ˈʃtuːdiənjaːɐ
Zawsze musi być ten pierwszy raz.
Irgendwann ist immer das erste Mal.
ˈɪrgntvan ɪst ˈɪmɐ das ˈeːɐstə maːl
Kto pierwszy, ten lepszy.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
veːɐ tsuˈ|eːɐst kɔmtˌ maːlt tsuˈ|eːɐst
To nie był pierwszy raz, kiedy...
Das war nicht das erste Mal, dass...
das vaːɐ nɪçt das ˈeːɐstə maːlˌ das
Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy...
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe...
als ɪç iːn das ˈeːɐstə maːl gəˈzeːən ˈhaːbə
po pierwsze..., a po drugie...
erstens... und zweitens...
ˈeːɐstns... ʊnt ˈtsvaitns
w pierwszej kolejności
zuerst, in erster Linie, zuallererst
tsuˈ|eːɐstˌ ɪn ˈeːɐstɐ ˈliːniəˌ tsuː|alɐˈ|eːɐst
pierwszego stycznia
am ersten Januar
am ˈeːɐstn ˈjanuaːɐ
na pierwszym piętrze
im ersten Stock
ɪm ˈeːɐstn ʃtɔk
pierwsza wojna światowa
der Erste Weltkrieg
deːɐ ˈeːɐstə ˈvεltkriːk
w pierwszej osobie liczby pojedynczej
in der ersten Person Singular
ɪn deːɐ ˈeːɐstn pεrˈzoːn ˈzɪŋgulaːɐ
udzielić komuś pierwszej pomocy
j-m erste Hilfe leisten
ˈeːɐstə ˈhɪlfə ˈlaistn
pierwsza dziesiątka
Top Ten f
tɔp ten
miłość od pierwszego wejrzenia
Liebe auf den ersten Blick
ˈliːbə auf deːn ˈeːɐstn blɪk