wątpliwość

Zweifel m

To nie ulega żadnej wątpliwości.
Das steht außer allem Zweifel., Daran besteht kein Zweifel.
das ʃteːt ˈausɐ ˈaləm ˈtsvaiflˌ daˈran bəˈʃteːt kain ˈtsvaifl
On jest pewny, natomiast ja mam wątpliwości.
Während ich Zweifel habe, ist er sich sicher.
ˈvεːrənt ɪç ˈtsvaifl ˈhaːbəˌ ɪst eːɐ zɪç ˈzɪçɐ
To budzi wątpliwości.
Es weckt Zweifel.
εs vεkt ˈtsvaifl
Mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o...
Ich habe bestimmte Zweifel an...
ɪç ˈhaːbə bəˈʃtɪmtə ˈtsvaifl an
ponad wszelką wątpliwość
jenseits allen Zweifels
ˈjeːnzaits ˈalən ˈtsvaifls
podawać coś w wątpliwość
infrage stellen etw. Akk
ˈɪnfraːgə ˈʃtεlən