do

1(do środka) in

Do widzenia.
Auf Wiedersehen.
auf ˈviːdɐzeːən
Do roboty!
Ran an die Arbeit!
ran an diː ˈarbait!
Położę się do łóżka.
Ich gehe ins Bett.
ɪç ˈgeːə ɪns bεt
Poszła do szkoły.
Sie ist in die Schule gegangen.
ziː ɪst ɪn diː ˈʃuːlə gəˈgaŋən
Wejdźmy do środka!
Gehen wir herein!
ˈgeːən viːɐ hεˈrain!
Wyjechał do Moskwy.
Er ist nach Moskau abgereist.
eːɐ ɪst naːx ˈmɔskau ˈapgəraist
Nic ci do tego.
Das geht dich nichts an., Das ist nicht deine Sache.
das geːt dɪç nɪçts anˌ das ɪst nɪçt ˈdainə ˈzaxə
Obróć się przodem do ściany.
Stell dich mit dem Gesicht zur Wand.
ʃtεl dɪç mɪt deːm gəˈzɪçt tsuːɐ vant
Idź do diabła!
Geh zum Teufel!
geː tsʊm ˈtɔyfl!
Gaz do dechy!
Gib Gas!, Drück auf die Tube!
giːp gaːs!ˌ drʏk auf diː ˈtuːbə!
Idę do toalety.
Ich gehe aufs Klo., Ich gehe auf die/zur Toilette.
ɪç ˈgeːə aufs kloːˌ ɪç ˈgeːə auf diː/tsuːɐ toaˈlεtə
Skierował mnie do pana/pani.
Er hat mich an Sie verwiesen.
eːɐ hat mɪç an ziː fεɐˈviːzn
Co ci do tego?
Was geht dich das an?
vas geːt dɪç das an?
To nie do wiary!
Das ist unglaublich!
das ɪst ˈʊnglauplɪç!
Chodźmy do mnie.
Gehen wir zu mir (nach Hause).
ˈgeːən viːɐ tsuː miːɐ (naːx ˈhauzə)
Ręce do góry!
Hände hoch!
ˈhεndə hoːx!
Nic do ciebie nie mam.
Ich habe nichts gegen dich.
ɪç ˈhaːbə nɪçts ˈgeːgn dɪç
To do ciebie podobne!
Das ist typisch für dich!
das ɪst ˈtyːpɪʃ fyːɐ dɪç!
Do trzech razy sztuka.
Aller guten Dinge sind drei.
ˈalɐ ˈguːtn ˈdɪŋə zɪnt drai
do przodu
in Richtung vorwärts
ɪn ˈrɪçtʊŋ ˈfoːɐvεrts
dwa okrążenia do mety
zwei Runden bis zum Ziel
tsvai ˈrʊndn bɪs tsʊm tsiːl
opiekunka do dzieci
Tagesmutter f
ˈtaːgəsmʊtɐ

2(aż po) bis, in

Do zobaczenia!
Auf Wiedersehen!
auf ˈviːdɐzeːən!
Do jutra!
Bis morgen!
bɪs ˈmɔrgn!
Poczekaj do końca.
Warte bis zum Ende.
ˈvartə bɪs tsʊm ˈεndə
Poczekaj do piątej.
Warte bis fünf.
ˈvartə bɪs fʏnf
To będzie gotowe do pięciu dni.
Es wird binnen fünf Tagen fertig sein.
εs vɪrt ˈbɪnən fʏnf ˈtaːgn ˈfεrtɪç zain
Najadłem się do syta.
Ich habe mich satt gegessen.
ɪç ˈhaːbə mɪç zat gəˈgəsn
Rozebrał się do naga.
Er hat sich nackt ausgezogen.
eːɐ hat zɪç nakt ˈausgətsoːgn
Podejdź do okna.
Geh ans Fenster.
geː ans ˈfεnstɐ
To jest do niczego.
Es ist nutzlos.
εs ɪst ˈnʊtsloːs
Poproś ją do tańca.
Fordere sie zum Tanz auf.
ˈfɔrdərə ziː tsʊm tants auf
Do cholery!
Verdammt!
fεɐˈdamt!
Do dzisiaj...
Bis zum heutigen Tag...
bɪs tsʊm ˈhɔytɪgn taːk
Liczę do pięciu i...
Ich zähle bis fünf und...
ɪç ˈtsεːlə bɪs fʏnf ʊnt
Ale wracając do...
Aber (kommen wir) zurück zu...
ˈaːbɐ (ˈkɔmən viːɐ) tsuˈrʏk tsuː
A do tego jeszcze... (na domiar złego)
Zu allem Übel...
tsuː ˈaləm ˈyːbl
jeden do dziesięciu
eins zu zehn
ains tsuː tseːn