poza

1(na zewnątrz) außer(halb)

Weekendy spędzamy poza miastem.
Das Wochenende verbringen wir auf dem Lande.
das ˈvɔxn|εndə fεɐˈbrɪŋən viːɐ auf deːm ˈlandə
Całe dnie spędzał poza domem.
Ganze Tage hat er außer Haus verbracht.
ˈgantsə ˈtaːgə hat eːɐ ˈausɐ haus fεɐˈbraxt
To wykracza poza zakres moich obowiązków.
Das geht über meine Kompetenzen hinaus.
das geːt ˈyːbɐ ˈmainə kɔmpeˈtεntsn hɪˈnaus
poza godzinami pracy
außerhalb der Arbeitszeit
ˈausɐhalp deːɐ ˈarbaitstsait
poza kolejnością
außer der Reihe
ˈausɐ deːɐ ˈraiə

2(oprócz) außer

Poza mną nikogo tam nie było.
Außer mir war dort niemand.
ˈausɐ miːɐ vaːɐ dɔrt ˈniːmant
Poza tym chciałbym nadmienić...
Außerdem möchte ich noch erwähnen...
ˈausɐdeːm ˈmœçtə ɪç nɔx εɐˈvεːnən
poza tym
außerdem, überdies
ˈausɐdeːmˌ ˈyːbɐdiːs
wszyscy poza tobą
alle bis auf dich/außer dir
ˈalə bɪs auf dɪç/ˈausɐ diːɐ