pewny

sicher, gewiss

To jeszcze nic pewnego.
Es ist alles andere als sicher.
εs ɪst ˈaləs ˈandərə als ˈzɪçɐ
Jestem pewny, że...
Ich bin fest überzeugt...
ɪç bɪn fεst yːbɐˈtsɔykt
Nie jestem pewny, czy...
Ich bin mir nicht sicher, ob...
ɪç bɪn miːɐ nɪçt ˈzɪçɐˌ ɔp
Jak możesz być tak pewny?
Wie kannst du dir so sicher sein?
viː kanst duː diːɐ zoː ˈzɪçɐ zain?
Nie byłbym taki pewny.
Ich wäre mir nicht so sicher.
ɪç ˈvεːrə miːɐ nɪçt zoː ˈzɪçɐ
Powoli, ale pewnie.
Langsam aber sicher.
ˈlaŋzaːm ˈaːbɐ ˈzɪçɐ
Jedna rzecz jest pewna...
Eins ist gewiss...
ˈains ɪst gəˈvɪs
w pewnych okolicznościach
unter gewissen Umständen
ˈʊntɐ gəˈvɪsn ˈʊmʃtεndn
być pewnym siebie w czymś
selbstsicher sein in etw. Dat
ˈzεlpstzɪçɐ zain
do pewnego stopnia
zu einem gewissen Grade
tsuː ˈainəm gəˈvɪsn ˈgraːdə
w pewnym sensie
im gewissen Sinne
ɪm gəˈvɪsn ˈzɪnə