granica

1(linia graniczna) Grenze f

Często jeżdżę za granicę.
Ich fahre oft ins Ausland.
ɪç ˈfaːrə ɔft ɪns ˈauslant
Wyjeżdżamy za granicę.
Wir fahren ins Ausland.
viːɐ ˈfaːrən ɪns ˈauslant
Obecnie przebywa za granicą.
Er ist gerade im Ausland.
eːɐ ɪst gəˈraːdə ɪm ˈauslant
Przekroczyliśmy/Przejechaliśmy granicę.
Wir haben die Grenze überschritten/überquert.
viːɐ ˈhaːbn diː ˈgrεntsə ˈyːbɐʃrɪtn/yːbɐˈkveːɐt

2(limit) Grenze f, (ograniczenie) Schranke f

Żyją na/poniżej granicy ubóstwa.
Sie leben an/unter der Grenze des Existenzminimums.
ziː ˈleːbn an/ˈʊntɐ deːɐ ˈgrεntsə dεs εksɪsˈtεntsmiːnimʊms
To jest już na granicy przyzwoitości.
Das grenzt schon an Unhöflichkeit.
das grεntst ʃoːn an ˈʊnhøːflɪçkait
dolna/górna granica wieku
die untere/obere Altersgrenze
diː ˈʊntərə/ˈoːbərə ˈaltɐsgrεntsə
zapchany do granic możliwości
(bis) zum Bersten voll
(bɪs) tsʊm ˈbεrstn fɔl