a

and

A pan(i)?
And what about you?
ænd wɒt əˈbaʊt juː?
A to dopiero!
I'll be damned!, Well I never!
aɪl biː dæmd!ˌ wεl aɪ ˈnεvə!
A więc?
Well (then)?
wεl (ðεn)?
A co poza tym słychać?
How are you doing/things otherwise?
haʊ ɑː juː ˈduːɪŋ/θɪŋz ˈʌðəˌwaɪz?
A nie mówiłem?
Didn't I tell you?
ˈdɪdnt aɪ tεl juː?
A widzisz?
(Do you) See?
(dʊ juː) siː?
A psik!
Atishoo!
əˈtɪʃuː!
a poza tym
in addition
ɪn əˈdɪʃən
nic a nic
zilch, not a thing, not an iota
zɪltʃˌ nɒt ə θɪŋˌ nɒt ən aɪˈəʊtə