ostrzegać

kogoś przed czymś warn sb of/against/about sth, caution sb against sth

Ostrzegam cię.
I warn you.
aɪ wɔːn juː
Ostrzegał go, żeby tego nie robił.
He warned him not to do it.
hɪ wɔːnd hɪm nɒt tə dʊ ɪt
Ktoś musiał go ostrzec.
Somebody must have tipped him off.
ˈsʌmbədɪ mʌst hæv tɪpt hɪm ɒf