przed, przede

czymś in front of sth, outside sth, (w czasie) kimś/czymś before sb/sth

Nie dzwoń przed piątą.
Don't call before five.
dəʊnt kɔːl bɪˈfɔː faɪv
Był tam przede mną.
He was there before me.
hɪ wɒz ðεə bɪˈfɔː miː
Patrz prosto przed siebie.
Look straight ahead.
lʊk streɪt əˈhεd
Poczekam przed bankiem.
I will wait outside the bank.
aɪ wɪl weɪtˌaʊtˈsaɪd ðə bæŋk
Uciekli przed policją.
They ran away from the police.
ðeɪ ræn əˈweɪ frɒm ðə pəˈliːs
Ostrzegał mnie przed tobą/niebezpieczeństwem.
He warned me against you/of the danger.
hɪ wɔːnd miː əˈgεnst juː/əv ðə ˈdeɪndʒə
Masz całe życie przed sobą.
You have your whole life ahead of you.
juː hæv jɔː həʊl laɪf əˈhεd əv juː
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że...
First of all, I want to say that...
fɜːst əv ɔːlˌ aɪ wɒnt tə seɪ ðæt
Cały czas siedzi przed telewizorem.
He's always sitting in front of the TV.
hiːz ˈɔːlweɪz ˈsɪtɪŋ ɪn frʌnt əv ðəˌtiːˈviː
Proszę iść prosto przed siebie.
Follow your nose.
ˈfɒləʊ jɔː nəʊz
Wywołało to lęk przed...
It (has) raised fears of...
ɪt (hæz) ˈreɪzd fɪəz əv
Stoimy przed...
We are standing in front of...
wiː ɑː ˈstændɪŋ ɪn frʌnt əv
Stanie przed sądem za...
He will stand trial for...
hɪ wɪl stænd ˈtraɪəl fə
tuż przed północą
just before midnight
dʒʌst bɪˈfɔː ˈmɪdˌnaɪt