jasny

bright, (odcień itp.) light, (zrozumiały) clear

Ma jasne włosy.
He has fair hair.
hɪ hæz fεə hεə
Czy to jest już jasne?
Is it clear now?
ɪz ɪt klɪə naʊ?
Żeby było jasne.
Let's make it clear.
lεts meɪk ɪt klɪə
Jasne!, Jasna sprawa!
Sure!, Sure thing!
ʃʊə!ˌ ʃʊə θɪŋ!
Wyrażaj się jasno!
Express yourself clearly!
ɪkˈsprεs jɔːˈsεlf ˈklɪəlɪ!
Wyrażam się jasno?
Do I make myself clear?
dʊ aɪ meɪk maɪˈsεlf klɪə?
jasne strony czegoś
the bright side of sth
ðə braɪt saɪd
jak grom z jasnego nieba
out of the blue, all of a sudden
aʊt əv ðə bluːˌ ɔːl əv ə ˈsʌdn