pamięć

memory

Mam dobrą pamięć do nazwisk.
I have a good memory for names.
aɪ hæv ə gʊd ˈmεmərɪ fə neɪmz
Ma świetną pamięć.
She has a great memory.
ʃɪ hæz ə greɪt ˈmεmərɪ
To nazwisko utkwiło mi w pamięci.
The name (has) stuck in my mind.
ðə neɪm (hæz) stʌk ɪn maɪ maɪnd
Znam to na pamięć.
I know/have learned it by heart.
aɪ nəʊ/hæv ˈlɜːnd ɪt baɪ hɑːt
Mam to jeszcze świeżo w pamięci.
It is still fresh in my mind.
ɪt ɪz stɪl frεʃ ɪn maɪ maɪnd
Jeśli mnie pamięć nie myli...
If my memory serves me right/correctly/well ...
ɪf maɪ ˈmεmərɪ sɜːvz miː raɪt/kəˈrεktlɪ/wεl
Zakochał się w niej bez pamięci.
He fell head over heels in love with her.
hɪ fεl hεd ˈəʊvə hiːlz ɪn lʌv wɪθ hə
Pamięć zupełnie mnie zawiodła.
My memory failed me., I had a blackout.
maɪ ˈmεmərɪ feɪld miːˌ aɪ hæd ə ˈblækaʊt
Zupełnie wyleciało mi z pamięci, jak się nazywa.
His name completely slipped my mind.
hɪz neɪm kəmˈpliːtlɪ slɪpt maɪ maɪnd
Mam dziurawą pamięć.
I have a memory/mind like a sieve.
aɪ hæv ə ˈmεmərɪ/maɪnd laɪk ə sɪv
(na)uczyć się czegoś na pamięć
memorize sth, learn sth by heart
ˈmεməˌraɪzˌ lɜːn baɪ hɑːt
karta pamięci
memory card
ˈmεmərɪ kɑːd
odkąd sięgam pamięcią
in living memory
ɪn ˈlɪvɪŋ ˈmεmərɪ