przykład

example

Będą brać z niej przykład.
They'll follow her example.
ðeɪl ˈfɒləʊ hə ɪgˈzɑːmpl
Podam przykład.
I'll give you an example.
aɪl gɪv juː ən ɪgˈzɑːmpl
Poparł swoją tezę licznymi przykładami.
He supported his thesis with numerous examples.
hɪ səˈpɔːtɪd hɪz ˈθiːsɪs wɪθ ˈnjuːmərəs ɪgˈzɑːmplz
Ta katedra jest typowym przykładem architektury romańskiej.
The cathedral is a typical example of Roman architecture.
ðə kəˈθiːdrəl ɪz ə ˈtɪpɪkl ɪgˈzɑːmpl əv ˈrəʊmən ˈɑːkɪˌtεktʃə
Poszedł za przykładem kolegów.
He followed the example of his friends.
hɪ ˈfɒləʊd ðiː ɪgˈzɑːmpl əv hɪz frεndz
Nasze miasto świeci przykładem.
Our town sets a good example.
aʊə taʊn sεts ə gʊd ɪgˈzɑːmpl
Możemy panu/pani zaproponować na przykład...
We can offer you for instance...
wiː kən ˈɒfə juː fə ˈɪnstəns
Osobowości jak na przykład Gandhi, czy...
Personalities such as Gandhi or...
ˌpɜːsəˈnælɪtɪz sʌtʃ əz ˈgændɪ ɔː
Wyjaśnię to na przykładzie...
I'll explain it using an example ...
aɪl ɪkˈspleɪn ɪt juːzɪŋ ən ɪgˈzɑːmpl
na przykład...
such as...
sʌtʃ əz
przykład godny naśladowania
an example to be followed
ən ɪgˈzɑːmpl tə biː ˈfɒləʊd