przeskoczyć

coś jump/leap over, (pominąć) skip (over), leave out sth

Przeskoczył potok.
He jumped over the creek.
hɪ dʒʌmpt ˈəʊvə ðə kriːk
Przeskoczymy parę stron.
We'll skip a few pages.
wiːl skɪp ə fjuː peɪdʒɪz
Przeskoczyła między nimi iskra.
They hit it off immediately.
ðeɪ hɪt ɪt ɒf ɪˈmiːdɪətlɪ
Nie mów hop, póki nie przeskoczysz.
Don't count your chickens before they're hatched.
dəʊnt kaʊnt jɔː ˈtʃɪkɪnz bɪˈfɔː ðεə hætʃt