przeznaczyć

coś na coś assign, allot, allocate sth for sth

Książka jest przeznaczona głównie dla dzieci.
The book is meant for kids primarily.
ðə bʊk ɪz mεnt fə kɪdz ˈpraɪmərəlɪ
Te pieniądze są przeznaczone na...
The money is intended for...
ðə ˈmʌnɪ ɪz ɪnˈtεndɪd fə
być przeznaczonym dla kogoś/do czegoś
be meant for sb/sth, be intended for sb/sth
biː mεnt fəˌ biː ɪnˈtεndɪd fə