ręka

hand, (ramię) arm

Ręce do góry!
Hands up!
hænz ʌp!
Muszę umyć ręce.
I need to wash my hands.
aɪ niːd tə wɒʃ maɪ hændz
Skaleczyłam się w rękę.
I injured my arm., I hurt my arm.
aɪ ˈɪndʒəd maɪ ɑːmˌ aɪ hɜːt maɪ ɑːm
Z której ręki?
Pick a hand!
pɪk ə hænd!
w dobrych rękach.
They are in good hands.
ðeɪ ɑː ɪn gʊd hændz
Wyciągnij rękę.
Hold out your hand.
həʊld aʊt jɔː hænd
Zawsze mam to pod ręką.
I keep it handy.
aɪ kiːp ɪt ˈhændɪ
Umiesz stanąć na rękach?
Can you do a handstand?
kən juː dʊ ə ˈhændˌstænd?
Ręce precz!
Keep your hands off!
kiːp jɔː hændz ɒf!
Przestań mi patrzeć na ręce!
Stop breathing down my neck!
stɒp ˈbriːðɪŋ daʊn maɪ nεk!
Ma dwie lewe ręce.
He is cack-handed.
hɪ ɪzˌkækˈhændɪd
Dałbym sobie za to rękę uciąć.
You bet!, (pot.) Betcha!
juː bεt!ˌ bεtʃə!
Potrzebuje twardej ręki.
He needs a firm hand.
hɪ niːdz ə fɜːm hænd
Mamy informacje z pierwszej ręki.
We have first-hand information.
wiː hæv fɜːsthændˌɪnfəˈmeɪʃən
Jeśli to nie jest panu/pani na rękę...
If it doesn't suit you...
ɪf ɪt ˈdʌznt sjuːt juː
prosić kogoś o rękę
make a proposal to sb
meɪk ə prəˈpəʊzl
uścisnąć komuś rękę
shake hands with sb
ʃeɪk hændz
wróżyć komuś z ręki
read sb's palm
riːd pɑːm
dać komuś wolną rękę
give/allow sb a free hand
gɪv/əˈlaʊ ə friː hænd
pójść komuś na rękę
accommodate sb, comply with sb's wishes
əˈkɒməˌdeɪtˌ kəmˈplaɪ wɪθ wɪʃɪz