świadczyć

o czymś show sth, testify, bear witness to sth

O czym to świadczy?
What does it indicate?, What does it show?
wɒt dʌz ɪt ˈɪndɪˌkeɪt?ˌ wɒt dʌz ɪt ʃəʊ?
Ostatnie wyniki świadczą o ich jakości.
The latest results testify to their quality.
ðə ˈleɪtɪst rɪˈzʌlts ˈtεstɪˌfaɪ tə ðεə ˈkwɒlɪtɪ
Świadczą o nim jego czyny.
His actions speak for him.
hɪz ˈækʃənz spiːk fə hɪm