umowa

agreement, contract, deal

Umowa stoi!
It's a deal!, Agreed.
ɪts ə diːl!ˌ əˈgriːd
Wynegocjowaliśmy korzystną umowę.
We've negotiated a good contract.
wiːv nɪˈgəʊʃɪˌeɪtɪd ə gʊd ˈkɒntrækt
Umowa wygasła pół roku temu.
The contract expired six months ago.
ðə ˈkɒntrækt ɪkˈspaɪəd sɪks mʌnθs əˈgəʊ
Musimy przestrzegać warunków umowy.
We must honour the contract., We must abide by the contract.
wiː mʌst ˈɒnə ðə ˈkɒntræktˌ wiː mʌst əˈbaɪd baɪ ðə ˈkɒntrækt
W kwestii tej umowy...
As for the contract..., Regarding the contract...
əz fɔː ðə ˈkɒntræktˌ rɪˈgɑːdɪŋ ðə ˈkɒntrækt
W przypadku niedotrzymania umowy...
In case of breach of contract...
ɪn keɪs əv briːtʃ əv ˈkɒntrækt
umowa o pracę
employment contract
ɪmˈplɔɪmənt ˈkɒntrækt