program

programme, (telewizyjny) channel

Włączymy to do programu obrad.
We'll put it on the agenda.
wiːl pʊt ɪt ɒn ðiː əˈdʒεndə
W programie wycieczki jest zwiedzanie starego miasta.
There is a tour of the old city in the trip itinerary.
ðεə ɪz ə tʊə əv ðiː əʊld ˈsɪtɪ ɪn ðə trɪp aɪˈtɪnərərɪ
Opracowujemy nowy program inwestycyjny.
We're working on a new investment scheme.
wɪə ˈwɜːkɪŋ ɒn ə njuː ɪnˈvεstmənt skiːm
Partia ogłosiła swój program wyborczy.
The party announced its election program/manifesto.
ðə ˈpɑːtɪ əˈnaʊnst ɪts ɪˈlεkʃən ˈprəʊgræm/ˌmænɪˈfεstəʊ
Ile odbierasz programów?
How many channels do you get?
haʊ ˈmεnɪ ˈtʃænlz dʊ juː gεt?
Gospodarzem programu był/jest...
The program was/is hosted by...
ðə ˈprəʊgræm wɒz/ɪz həʊstɪd baɪ
Program przełożono na...
The programme was rescheduled to...
ðə ˈprəʊgræm wɒz riːˈʃεdjuːld tə
program telewizyjny (gazeta)
TV guide
ˌtiːˈviː gaɪd
program nauczania
curriculum
kəˈrɪkjʊləm
zainstalować program antywirusowy
install anti-virus software
ɪnˈstɔːl ˈæntɪˈvaɪrəs ˈsɒftˌwεə
gwóźdź programu
highlight, high spot
ˈhaɪˌlaɪtˌ haɪ spɒt