wysoko

high

To dla mnie za wysoko.
It's too high for me.
ɪts tuː haɪ fə miː
Byliśmy wysoko w górach.
We were high in the mountains.
wiː wɜː haɪ ɪn ðə ˈmaʊntɪnz
Wysoko cenimy...
We highly appreciate...
wiː ˈhaɪlɪ əˈpriːʃɪˌeɪt
jeszcze wyżej niż coś
even higher than sth
ˈiːvn ˈhaɪə ðæn
wyżej wymieniony/wspomniany
above-mentioned, above-named, aforementioned, aforesaid
əˈbʌvˌmεnʃəndˌ əˈbʌvneɪmdˌ əˈfɔːˌmεnʃəndˌ əˈfɔːˌsεd
kraje wysoko rozwinięte
highly developed countries
ˈhaɪlɪ dɪˈvεləpt ˈkʌntrɪz
wysoko wykwalifikowany pracownik
highly qualified employee
ˈhaɪlɪ ˈkwɒlɪˌfaɪd εmˈplɔɪiː
jak wyżej
see above
siː əˈbʌv
mierzyć wysoko
be aiming high, be a high-flier
biː ˈeɪmɪŋ haɪˌ biː ə ˈhaɪˌflaɪə