zamrozić

freeze

Zamrozili to. (odłożyli)
They put it on the back burner.
ðeɪ pʊt ɪt ɒn ðə bæk ˈbɜːnə
zamrozić mięso
freeze (the) meat
friːz (ðə) miːt
zamrozić kapitał
freeze capital
friːz ˈkæpɪtl
zamrozić coś
put sth in(to) cold storage
pʊt ɪn(tə) kəʊld ˈstɔːrɪdʒ