jak

1(w pytaniach) how

Jak to wygląda?
What does it look like?
wɒt dʌz ɪt lʊk laɪk?
Jak wyglądam?
How do I look?
haʊ dʊ aɪ lʊk?
Jak to?
How come?
haʊ kʌm?
Jak leci?
How are things going?
haʊ ɑː θɪŋz ˈgəʊɪŋ?
Jak minęła podróż?
How was your journey?
haʊ wɒz jɔː ˈdʒɜːnɪ?
Jak się masz? – Tak sobie.
How are you? – So-so./Not bad.
haʊ ɑː juː? - səʊsəʊ/nɒt bæd

2(w porównaniach, zawołaniach itp.) as, like

Klnie jak szewc.
He swears like a trooper., He has a mouth like a sewer.
hɪ swεəz laɪk ə ˈtruːpəˌ hɪ hæz ə maʊθ laɪk ə ˈsəʊə
Jest jak nowy.
It's as good as new.
ɪts əz gʊd əz njuː
Jak ten czas leci!
How time flies!
haʊ taɪm flaɪz!
To jasne jak słońce.
That's as clear/plain as day.
ðæts əz klɪə/pleɪn əz deɪ
Jest jak chorągiewka na wietrze.
He is a time-server.
hɪ ɪz ə taɪmˈsɜːvə
Znam to jak własną kieszeń.
I know it like the palm of my hand., I know it inside out.
aɪ nəʊ ɪt laɪk ðə pɑːm əv maɪ hændˌ aɪ nəʊ ɪtˌɪnˈsaɪd aʊt
Leje jak z cebra.
It's raining cats and dogs., It is pouring down.
ɪts reɪnɪŋ kæts ænd dɒgzˌ ɪt ɪz pɔːrɪŋ daʊn
zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
both men and women
bəʊθ mεn ænd ˈwɪmɪn
tak samo ... jak
just as ... as
dʒʌst əz ... əz

3(w zdaniach podrzędnych) as, (jak tylko) as soon as, when

Jak chcesz.
As you like/wish/please.
əz juː laɪk/wɪʃ/pliːz
Zrób, jak uważasz.
Do as you think fit.
dʊ əz juː θɪŋk fɪt
Zrobił tak, jak obiecał.
He did as he'd promised.
hɪ dɪd əz hiːd ˈprɒmɪst
Zadzwonię do ciebie, jak tylko się tam dostanę.
I'll call you as soon as I get there.
aɪl kɔːl juː əz suːn əz aɪ gεt ðεə
Zniknął, jak tylko mnie zobaczył.
He disappeared the second/moment he saw me.
hɪˌdɪsəˈpɪəd ðə ˈsεkənd/ˈməʊmənt hɪ sɔː miː
Widziałem, jak palisz.
I saw you smoking/smoke.
aɪ sɔː juː ˈsməʊkɪŋ/sməʊk
Wyjdę, jak tylko się pojawi.
As soon as he comes, I'm going.
əz suːn əz hɪ kʌmzˌ aɪm ˈgəʊɪŋ
Nie pozostaje nam nic innego, jak...
We have no other choice but...
wiː hæv nəʊ ˈʌðə tʃɔɪs bət
To nie tak, jak myślicie.
It's not what you think.
ɪts nɒt wɒt juː θɪŋk
Nie było/ma jak tego wypróbować.
There was/is no way to try it.
ðεə wɒz/ɪz nəʊ weɪ tə traɪ ɪt
Aktorzy, jak na przykład...
Actors such as (for example)...
ˈæktəz sʌtʃ əz (fə ɪgˈzɑːmpl)
jak tylko będzie można
as soon as possible
əz suːn əz ˈpɒsɪbl
jak tak dalej pójdzie
if it goes on like this
ɪf ɪt gəʊz ɒn laɪk ðɪs