podatek

(ekon.) tax, (opłata skarbowa, cło) duty, (należna kwota) levy

Nie zapłacił podatku dochodowego.
He failed to pay the income tax.
hɪ feɪld tə peɪ ðiː ˈɪnkʌm tæks
To nie podlega opodatkowaniu.
It is not liable/subject to tax.
ɪt ɪz nɒt ˈlaɪəbl/ˈsʌbdʒɪkt tə tæks
Wprowadzono podatek od...
They imposed a tax on...
ðeɪ ɪmˈpəʊzd ə tæks ɒn
złożyć zeznanie podatkowe
file a tax return
faɪl ə tæks rɪˈtɜːn