osoba

person

Ile osób przyjdzie?
How many people are coming?
haʊ ˈmεnɪ ˈpiːpl ɑː ˈkʌmɪŋ?
Zrobiliśmy rezerwację na cztery osoby.
We made a reservation for four.
wiː meɪd əˌrεzəˈveɪʃən fə fɔː
Widziałem premiera we własnej osobie.
I saw the Prime Minister in person.
aɪ sɔː ðə praɪm ˈmɪnɪstə ɪn ˈpɜːsn
osoba w średnim wieku
middle-aged person
ˌmɪdlˈeɪdʒd ˈpɜːsn
osoba trzecia
third person
θɜːd ˈpɜːsn
z osobą towarzyszącą
with a companion
wɪθ ə kəmˈpænjən