ani

not (even), (też nie) nor

Ani nie napisał, ani nie zadzwonił.
He neither wrote, nor called., He didn't write, nor did he call.
hɪ ˈnaɪðə rəʊtˌ nɔː kɔːldˌ hɪ ˈdɪdnt raɪtˌ nɔː dɪd hɪ kɔːl
Ani mi się waż!
Don't you dare...!
dəʊnt juː dεə!
Ani mi się śni!
No way!, No chance!, Not a chance!
nəʊ weɪ!ˌ nəʊ tʃɑːns!ˌ nɒt ə tʃɑːns!
ani trochę
not in the least, not a bit
nɒt ɪn ðə liːstˌ nɒt ə bɪt
ani ty, ani ja
neither you nor me
ˈnaɪðə juː nɔː miː