przestać

coś robić stop, (palić itp.) quit (doing) sth, (form.) cease to do sth

Przestań!
Stop it!
stɒp ɪt!
Nie wie, kiedy przestać.
He doesn't know when to stop.
hɪ ˈdʌznt nəʊ wεn tə stɒp
Przestań o tym myśleć.
Stop thinking about it., Get it out of your head.
stɒp ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt ɪtˌ gεt ɪt aʊt əv jɔː hεd
Przestań się skarżyć/robić sobie żarty.
Stop complaining/joking.
stɒp kəmˈpleɪnɪŋ/dʒəʊkɪŋ
Przestań gadać bzdury.
Cut the crap!
kʌt ðə kræp!
Przestało padać.
The rain has stopped., It ceased to rain.
ðə reɪn hæz stɒptˌ ɪt siːst tə reɪn
Proszę nie przestawać.
Don't stop., Keep doing it.
dəʊnt stɒpˌ kiːp ˈduːɪŋ ɪt
Mój laptop przestał działać.
My laptop ceased to work.
maɪ ˈlæpˌtɒp siːst tə wɜːk
Przestaliśmy się spotykać.
We don't see each other any more.
wiː dəʊnt siː iːtʃ ˈʌðə ˈεnɪ mɔː
Przestałem nad sobą panować.
I lost my self-control.
aɪ lɒst maɪ sεlfkənˈtrəʊl