pozostać

remain, stay

Pozostaje pięć okrążeń (do końca).
Five laps to go.
faɪv læps tə gəʊ
Pozostał przy swojej decyzji.
He stood by his decision.
hɪ stʊd baɪ hɪz dɪˈsɪʒən
Niech to pozostanie między nami.
It's just between you and me.
ɪts dʒʌst bɪˈtwiːn juː ænd miː
Przestępca pozostaje na wolności.
The criminal remains at large.
ðə ˈkrɪmɪnl rɪˈmeɪnz æt lɑːdʒ
Cóż innego mi pozostaje?
What else can I do?
wɒt εls kən aɪ dʊ?
Pytanie pozostało bez odpowiedzi.
The question remained unanswered.
ðə ˈkwεstʃən rɪˈmeɪndˌʌnˈɑːnsəd
Do końca pozostało 10 minut.
There were 10 minutes left (to the end).
ðεə wɜː tεn ˈmɪnɪts lεft (tə ðə εnd)
pozostać w tyle
fall behind
fɔːl bɪˈhaɪnd