się

1(zaimek zwrotny) oneself

Bawcie się dobrze!
Enjoy yourselves.
ɪnˈdʒɔɪ jɔːˈsεlvz
Wkurzyłem się.
I got angry/mad.
aɪ gɒt ˈæŋgrɪ/mæd
Z czego się śmiejesz?
Why are you laughing?
waɪ ɑː juː lɑːfɪŋ?
Opala się toples.
She sunbathes topless.
ʃɪ ˈsʌnˌbeɪðz ˈtɒpləs
Baterie się wyczerpały.
Batteries are flat.
ˈbætəriːz ɑː flæt
Zachmurzyło się.
The sky clouded over.
ðə skaɪ ˈklaʊdɪd ˈəʊvə
Tak się nie robi.
It's not right/appropriate., It's a bad thing to do.
ɪts nɒt raɪt/əˈprəʊprɪɪtˌ ɪts ə bæd θɪŋ tə dʊ
Weź się w garść!
Pull yourself together!
pʊl jɔːˈsεlf təˈgεðə!
Samo przez się. (naturalnie)
Naturally., Natch.
ˈnætʃrəlɪˌ nætʃ
Mówi się, że...
People say..., Word has it..., It is said..., It is rumoured...
ˈpiːpl seɪˌ wɜːd hæz ɪtˌ ɪt ɪz sεdˌ ɪt ɪz ˈruːməd

2(wzajemnie) each other, one another

Kochają się.
They love each other.
ðeɪ lʌv iːtʃ ˈʌðə
Doskonale się uzupełniają.
They complement one another perfectly.
ðeɪ ˈkɒmplɪˌmεnt wʌn əˈnʌðə ˈpɜːfɪktlɪ
Wciąż się kłócą.
They keep fighting/arguing.
ðeɪ kiːp faɪtɪŋ/ˈɑːgjuɪŋ