odpowiedzialność

za coś responsibility, (praw.) (karna itp.) liability, accountability for sth

Nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za atak.
No one claimed responsibility for the attack.
nəʊ wʌn kleɪmd rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ fə ðiː əˈtæk
Zrzucają/zwalają odpowiedzialność na innych.
They are trying to pass the buck.
ðeɪ ɑː ˈtraɪɪŋ tə pɑːs ðə bʌk
Pociągną go do odpowiedzialności.
They will call him to account., They will hold him responsible., He will be brought to book.
ðeɪ wɪl kɔːl hɪm tə əˈkaʊntˌ ðeɪ wɪl həʊld hɪm rɪˈspɒnsəblˌ hɪ wɪl biː brɔːt tə bʊk
Zrzekli się odpowiedzialności za...
They disclaimed responsibility for...
ðeɪ dɪsˈkleɪmd rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ fə
Poniosą/Wezmą na siebie odpowiedzialność...
They will bear/assume the responsibility...
ðeɪ wɪl bεə/əˈsjuːm ðə rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ
na moją/pana/pani odpowiedzialność
on my/your own responsibility
ɒn maɪ/jɔː əʊn rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ
odpowiedzialność karna/prawna/materialna/bezpośrednia
criminal/legal/material/primary responsibility
ˈkrɪmɪnl/ˈliːgl/məˈtɪərɪəl/ˈpraɪmərɪ rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ
zwolniony z odpowiedzialności karnej
immune from criminal liability
ɪˈmjuːn frɒm ˈkrɪmɪnlˌlaɪəˈbɪlɪtɪ
pozbawić kogoś odpowiedzialności
free sb from responsibility
friː frɒm rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ