wiek

age, (100 lat) century

Dożył sędziwego wieku.
He lived to a great age.
hɪ lɪvd tə ə greɪt eɪdʒ
Umarła w wieku osiemdziesięciu lat.
She died at the age of eighty.
ʃɪ daɪd æt ðiː eɪdʒ əv ˈeɪtɪ
W ogóle nie wygląda na swój wiek.
She doesn't look her age at all.
ʃɪ ˈdʌznt lʊk hə eɪdʒ æt ɔːl
Nie widziałem cię (całe) wieki.
I haven't seen you for ages., Long time no see.
aɪ ˈhævnt siːn juː fə eɪdʒɪzˌ lɒŋ taɪm nəʊ siː
Są w tym samym wieku.
They are (of) the same age.
ðeɪ ɑː (əv) ðə seɪm eɪdʒ
Jest w moim wieku.
He is the same age as me.
hɪ ɪz ðə seɪm eɪdʒ əz miː
To dziecko jest nad wiek rozwinięte.
He/She is a precocious child.
hɪ/ʃɪ ɪz ə prɪˈkəʊʃəs tʃaɪld
Jest w kwiecie wieku.
He is in his prime/the prime of life.
hɪ ɪz ɪn hɪz praɪm/ðə praɪm əv laɪf
Z wiekiem...
... with age.
... wɪθ eɪdʒ
W moim wieku...
At my age...
æt maɪ eɪdʒ
W XXI wieku!
In the 21st century!
ɪn ðə ˈtwεntɪˌfɜːst ˈsεntʃərɪ!
mężczyzna w średnim wieku
middle-aged man
ˌmɪdlˈeɪdʒd mæn
w każdym wieku
at every age
æt ˈεvrɪ eɪdʒ
wiek przedszkolny/szkolny
preschool/school age
priːˈskuːl/skuːl eɪdʒ
wiek dojrzały
adulthood
əˈdʌlthʊd
wiek emerytalny
retirement age
rɪˈtaɪəmənt eɪdʒ
przed wiekami
ages ago
eɪdʒɪz əˈgəʊ
wieki średnie
the Middle Ages
ðə ˈmɪdl eɪdʒɪz
wiek oświecenia
the Age of Enlightenment
ðiː eɪdʒ əv ɪnˈlaɪtnmənt