zdrowy

healthy

Jesteś zdrowy?
Are you healthy?
ɑː juː ˈhεlθɪ?
Niezdrowo jeść w nocy.
It's bad for your health to eat at night.
ɪts bæd fə jɔː hεlθ tə iːt æt naɪt
W zdrowym ciele zdrowy duch.
A sound mind in a sound body.
ə saʊnd maɪnd ɪn ə saʊnd ˈbɒdɪ
Co za dużo, to niezdrowo.
Too much of a good thing.
tuː mʌtʃ əv ə gʊd θɪŋ
Używajcie zdrowego rozsądku.
Use common sense.
juːz ˈkɒmən sεns
zdrowy jak rydz/ryba
as fit as a fiddle/flea, as sound as a bell
əz fɪt əz ə ˈfɪdl/fliːˌ əz saʊnd əz ə bεl