gość

guest, (odwiedzający miejsce lub instytucję) visitor

Mamy gościa!
We have a guest!
wiː hæv ə gεst!
Drużyna gości przegrała.
The visitors lost.
ðə ˈvɪzɪtəz lɒst
Jakiś dziwny gość zaczepił mnie na ulicy.
A strange guy came up to me in the street.
ə streɪndʒ gaɪ keɪm ʌp tə miː ɪn ðə striːt
To świetny/równy gość.
He's a great/square guy.
hiːz ə greɪt/skwεə gaɪ
nieproszony gość
unwelcome guest, gatecrasher
ʌnˈwεlkəm gεstˌ ˈgeɪtˌkræʃə
pokój dla gości
guest room
gεst ruːm
księga gości
guest book
gεst bʊk