zbliżyć się

do czegoś approach sth, get/come near(er)/close(r) to sth, draw near

Kiedy się do mnie zbliżyła...
When she got closer to me...
wεn ʃɪ gɒt ˈkləʊsə tə miː
Zbliża się do pięćdziesiątki.
He's pushing fifty., He is getting on for fifty.
hiːz ˈpʊʃɪŋ ˈfɪftɪˌ hɪ ɪz gεtɪŋ ɒn fə ˈfɪftɪ
Kiedy zbliżało się Boże Narodzenie...
As the Christmas approached..., As the Christmas drew near...
əz ðə ˈkrɪsməs əˈprəʊtʃtˌ əz ðə ˈkrɪsməs druː nɪə