propozycja

proposal, suggestion

Mam propozycję.
I have a suggestion.
aɪ hæv ə səˈdʒεstʃən
Czy są jakieś propozycje?
Are there any suggestions?
ɑː ðεə ˈεnɪ səˈdʒεstʃənz?
Z radością przyjąłem jego propozycję.
I warmly welcomed his proposal.
aɪ ˈwɔːmlɪ ˈwεlkəmd hɪz prəˈpəʊzl
Otrzymała propozycję wyjazdu do Kanady.
She was offered to go to Canada.
ʃɪ wɒz ˈɒfəd tə gəʊ tə ˈkænədə
niestosowna propozycja
indecent proposal
ɪnˈdiːsnt prəˈpəʊzl