zdrowie

health, (dobra kondycja) fitness

Na zdrowie! (przy kichnięciu)
Bless you!
blεs juː!
Na zdrowie! (toast)
Cheers!, Chin-chin!
tʃɪəz!ˌ tʃɪntʃɪn!
Pańskie zdrowie!
Here's to you!, To your health!
hɪəz tə juː!ˌ tə jɔː hεlθ!
Wypijmy jego zdrowie.
Let's drink to his health.
lεts drɪŋk tə hɪz hεlθ
Cieszy się dobrym zdrowiem.
He is in good health.
hɪ ɪz ɪn gʊd hεlθ
Zniszczysz sobie zdrowie.
You will ruin your health.
juː wɪl ˈruːɪn jɔː hεlθ
Ryzykujesz zdrowie.
You are gambling with/risking your health.
juː ɑː ˈgæmblɪŋ wɪθ/rɪskɪŋ jɔː hεlθ
Czystość to zdrowie.
Cleanliness is next to godliness.
ˈklεnlɪnɪs ɪz nεkst tə ˈgɒdlɪnɪs
korzystny dla zdrowia
healthy, healthful, good for sb's health
ˈhεlθɪˌ ˈhεlθfəlˌ gʊd fə hεlθ
szkodliwy dla zdrowia
harmful/injurious to sb's health
ˈhɑːmfəl/ɪnˈdʒʊərɪəs tə hεlθ
zdrowie fizyczne/psychiczne
physical/mental health
ˈfɪzɪkl/ˈmεntl hεlθ