pora

time, (roku) season

Do tej pory mieliśmy szczęście.
We have been quite lucky so far.
wiː hæv bɪn kwaɪt ˈlʌkɪ səʊ fɑː
Przyszedłem nie w porę?
Am I disturbing you?
əm aɪ dɪˈstɜːbɪŋ juː?
Przyszedł pan/Przyszła pani trochę nie w porę.
You have come at an awkward time.
juː hæv kʌm æt ən ˈɔːkwəd taɪm
Zadzwoniła nie w porę.
She called at an inconvenient time.
ʃɪ kɔːld æt ənˌɪnkənˈviːnjənt taɪm
Przyszedł w samą porę.
He came just at the right time/moment.
hɪ keɪm dʒʌst æt ðə raɪt taɪm/ˈməʊmənt
Pora wstawać.
It's time to get up.
ɪts taɪm tə gεt ʌp
O tej porze roku dni są krótsze.
Days are shorter at this time of year.
deɪz ɑː ʃɔːtə æt ðɪs taɪm əv jɪə
Najwyższa pora, żeby poszedł do pracy.
It's high time he went to work.
ɪts haɪ taɪm hɪ wεnt tə wɜːk
Przychodzisz w samą porę.
You are coming at the right time., You have arrived apropos.
juː ɑː ˈkʌmɪŋ æt ðə raɪt taɪmˌ juː hæv əˈraɪvdˌæprəˈpəʊ
pora deszczowa
rainy season
ˈreɪnɪ ˈsiːzn
od tego czasu/tej pory
from that time (on) ..., since then ...
frɒm ðæt taɪm (ɒn)ˌ sɪns ðεn
do tej pory
until then
ʌnˈtɪl ðεn
o dowolnej porze roku
any time of the year
ˈεnɪ taɪm əv ðə jɪə