żałować

czegoś regret sth, be sorry for sth, kogoś feel (sorry) for sb

Tego nie żałuję.
I don't regret it.
aɪ dəʊnt rɪˈgrεt ɪt
Mógłbyś potem tego żałować.
You might regret it later.
juː maɪt rɪˈgrεt ɪt ˈleɪtə
Pożałujesz tego.
You're going to regret it.
jʊə ˈgəʊɪŋ tə rɪˈgrεt ɪt
Żałowała, że nie mogła przyjść.
She was really sorry she couldn't come.
ʃɪ wɒz ˈrɪəlɪ ˈsɒrɪ ʃɪ ˈkʊdnt kʌm
Nie kocha syna, kto rózgi żałuje.
Spare the rod and spoil the child.
spεə ðə rɒd ænd spɔɪl ðə tʃaɪld
Nie żałuje czasu...
He's willing to spend time...
hiːz ˈwɪlɪŋ tə spεnd taɪm
Nie żałowałem pieniędzy i ...
I spared no expense and ...
aɪ spɑːkt nəʊ ɪkˈspεns ænd