pewny

sure, certain, (o metodzie itp.) safe

To jeszcze nic pewnego.
It's far from certain.
ɪts fɑː frɒm ˈsɜːtn
Jestem pewny, że...
I am confident that...
aɪ əm ˈkɒnfɪdənt ðæt
Nie jestem pewny, czy...
I'm not sure whether...
aɪm nɒt ʃʊə ˈwεðə
Jak możesz być tak pewny?
How can you be so sure?
haʊ kən juː biː səʊ ʃʊə?
Nie byłbym taki pewny.
I wouldn't be so sure.
aɪ ˈwʊdnt biː səʊ ʃʊə
Nie jestem tego całkiem pewny.
I don't know for sure.
aɪ dəʊnt nəʊ fə ʃʊə
Powoli, ale pewnie.
Slowly but surely.
ˈsləʊlɪ bət ˈʃʊəlɪ
Jedna rzecz jest pewna...
One thing is for sure...
wʌn θɪŋ ɪz fə ʃʊə
w pewnych okolicznościach
under certain circumstances
ˈʌndə ˈsɜːtn ˈsɜːkəmstənsɪz
być pewnym siebie w czymś
be self-assured
biː sεlfəˈʃʊəd
do pewnego stopnia
to some degree, to a certain extent
tə sʌm dɪˈgriːˌ tə ə ˈsɜːtn ɪkˈstεnt
w pewnym sensie
in a (certain) sense
ɪn ə (ˈsɜːtn) sεns