życzenie

wish, desire, (prośba) request

Spełnił moje życzenie.
He fulfilled my wish.
hɪ fʊlˈfɪld maɪ wɪʃ
Nie mogę spełnić waszego życzenia.
I cannot comply with your request.
aɪ kæˈnɒt kəmˈplaɪ wɪθ jɔː rɪˈkwεst
Wyślij mu kartkę z życzeniami.
Send him a (greeting) card.
sεnd hɪm ə (ˈgriːtɪŋ) kɑːd
Złożył mi życzenia urodzinowe.
He wished me a happy birthday.
hɪ wɪʃt miː ə ˈhæpɪ ˈbɜːθˌdeɪ
Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem.
Your wish is my command.
jɔː wɪʃ ɪz maɪ kəˈmɑːnd
piosenka na życzenie
request song
rɪˈkwεst sɒŋ