ulec

surrender, give in, czemuś undergo sth

Uległ naciskom.
He succumbed to the pressure.
hɪ səˈkʌmd tə ðə ˈprεʃə
Uległ wypadkowi.
He had an accident.
hɪ hæd ən ˈæksɪdənt
Uległem pokusie.
I yielded to temptation.
aɪ jiːldɪd tə tεmpˈteɪʃən
Nie ulega wątpliwości, że...
There is no doubt that...
ðεə ɪz nəʊ daʊt ðæt
ulec zagładzie
be destroyed, perish
biː dɪˈstrɔɪdˌ ˈpεrɪʃ
ulegać zmianom
undergo changes, be subject to changes
ˌʌndəˈgəʊ tʃeɪndʒɪsˌ biː ˈsʌbdʒɪkt tə tʃeɪndʒɪs