wszystko

everything

Witam wszystkich.
Hello everyone.
hεˈləʊ ˈεvrɪˌwʌn
Staram się ze wszystkich sił.
I'm trying my best.
aɪm ˈtraɪɪŋ maɪ bεst
Na dzisiaj to już wszystko.
That's all for today.
ðæts ɔːl fə təˈdeɪ
To wszystko.
That's all., That's (about) it.
ðæts ɔːlˌ ðæts (əˈbaʊt) ɪt
Czy to już wszystko?
Is that it?
ɪz ðæt ɪt?
Już po wszystkim.
It's all over., That's it.
ɪts ɔːl ˈəʊvəˌ ðæts ɪt
Stracił wszystko.
He lost everything.
hɪ lɒst ˈεvrɪˌθɪŋ
Jest zdolny do wszystkiego.
He's capable of anything.
hiːz ˈkeɪpəbl əv ˈεnɪˌθɪŋ
Kocha to nade wszystko.
She loves it more than anything else.
ʃɪ lʌvz ɪt mɔː ðæn ˈεnɪˌθɪŋ εls
Wszystko mnie boli.
I am aching all over.
aɪ əm eɪkɪŋ ɔːl ˈəʊvə
Jest gotowy na wszystko.
He is ready for anything.
hɪ ɪz ˈrεdɪ fə ˈεnɪˌθɪŋ
Wszystko w swoim czasie.
All in good time.
ɔːl ɪn gʊd taɪm
Wszystko jedno.
It doesn't matter., It makes no difference.
ɪt ˈdʌznt ˈmætəˌ ɪt meɪks nəʊ ˈdɪfərəns
Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz.
You can have anything you can think of.
juː kən hæv ˈεnɪˌθɪŋ juː kən θɪŋk əv
Wszystko będzie dobrze.
Everything will be for the best.
ˈεvrɪˌθɪŋ wɪl biː fə ðə bεst
Daj z siebie wszystko!
Give it your best!, Do your best!
gɪv ɪt jɔː bεst!ˌ dʊ jɔː bεst!
Mam tego wszystkiego powyżej uszu.
I'm fed up with the whole thing.
aɪm fεd ʌp wɪθ ðə həʊl θɪŋ
Do tego wszystkiego...
To top/cap it all (off)...
tə tɒp/kæp ɪt ɔːl (ɒf)
Wszystko wskazuje na to, że...
Everything suggests that..., There is every indication that...
ˈεvrɪˌθɪŋ səˈdʒεsts ðætˌ ðεə ɪz ˈεvrɪˌɪndɪˈkeɪʃən ðæt
Będziemy się starać ze wszystkich sił, żeby...
We'll make every effort to...
wiːl meɪk ˈεvrɪ ˈεfət tə
najbardziej ze wszystkiego
most of all
məʊst əv ɔːl
my wszyscy
all of us
ɔːl əv əs
ze wszystkimi szczegółami
in all/full detail
ɪn ɔːl/fʊl ˈdiːteɪl
ze wszystkich sił
with all one's might
wɪθ ɔːl maɪt