przyjść

come, (przybyć) arrive

Kiedy przyjdzie?
When will he come?
wεn wɪl hɪ kʌm?
Już przyszli?
Have they come (yet)?
hæv ðeɪ kʌm (jεt)?
Przyjdź tam na czas.
Be there in/on time.
biː ðεə ɪn/ɒn taɪm
Proszę przyjść do nas w odwiedziny.
Come to see us.
kʌm tə siː əs
Przyszła do ciebie paczka.
A parcel came in for you.
ə ˈpɑːsl keɪm ɪn fə juː
Przyszedł do mnie list.
I (have) received a letter.
aɪ (hæv) rɪˈsiːvd ə ˈlεtə
Przyjdźcie kiedy indziej.
Come some other time.
kʌm sʌm ˈʌðə taɪm
Przyszło mi na myśl, że...
It occurred to me that..., I thought...
ɪt əˈkɜːd tə miː ðætˌ aɪ θɔːt
Przyszedł mi do głowy pewien pomysł.
I've got an idea.
aɪv gɒt ən aɪˈdɪə
Co ci przyszło do głowy?
What were you thinking?
wɒt wɜː juː ˈθɪŋkɪŋ?
Przyjdziesz po mnie na dworzec?
Will you (come to) meet me at the station?
wɪl juː (kʌm tə) miːt miː æt ðə ˈsteɪʃən?
Kiedykolwiek bym tam przyszedł...
Whenever I come there...
wεnˈεvə aɪ kʌm ðεə
Zanim przyjdzie...
Before he comes...
bɪˈfɔː hɪ kʌmz