zachód

west, (słońca) sunset, (AmE) sundown

Jedźmy na zachód.
Let's go (to the) west.
lεts gəʊ (tə ðə) wεst
To nie jest warte zachodu.
It's not worth the trouble.
ɪts nɒt wɜːθ ðə ˈtrʌbl
Dziki Zachód
the Wild West
ðə waɪld wεst
na zachodzie
in the west
ɪn ðə wεst
na zachód od czegoś
(to the) west of sth
(tə ðə) wεst
podczas zachodu słońca/po zachodzie słońca
at/after sunset
æt/ˈɑːftə ˈsʌnˌsεt